Cestina English German

Obchodní podmínky

I. Základní údaje

Dodavatel:
Jiří Kotmel - HRAKO
Chvatěruby 24
278 01 p. Kralupy nad Vltavou

e-mail: hrako@hrako.cz
Mobil: +420 603 521 482
IČO: 132 68 660
DIČ: CZ6609091566
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 0462 890 319 / 0800

II. Úvodní ustanovení

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu www.hrako.cz, jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a další dokumenty je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy převzetím zboží kupujícím v místě dodání uvedeném v objednávce.

Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v objednávce před realizací dodávky objednaného zboží. V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.

Zasláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.hrako.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.

III. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.hrako.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Objednávku lze učinit zasláním na e-mail: hrako@hrako.cz. K objednání kupující vybere zboží, řádně doplní kontaktní údaje a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ověření objednávky proběhne tak, že kupující obdrží elektronickou poštou potvrzení o přijetí objednávky. Může se stát, že některé objednané zboží není skladem – toto bude uvedeno v potvrzení objednávky, s případným termínem dokončení celé zakázky.

Kupující i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Pokud chce kupující objednávku zrušit, lze to do 24 hodin bez udání důvodu provést emailem na adresu hrako@hrako.cz nebo telefonicky na čísle +420 603 521 482.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má na základě zákona č. 367/2000 právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

IV. Charakteristiky zboží

Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

V. Cena zboží

Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.
Všechny uvedené ceny v obchodě jsou včetně DPH.
DPH 21 % se vypočítává z celkové hodnoty objednávky.

VI. Způsoby placení

V současné době je možné zboží hradit dobírkou nebo bankovním převodem. Při volbě platby bankovním převodem od nás obdrží kupující fakturu a variabilní symbol, který bude identifikovat platbu.
Částku je nutné převést na účet uvedený v sekci kontakt.
Při platbě převodem bude zboží expedováno až po připsání dané částky na účet dodavatele.

VII. Dodací podmínky

Minimální objednávka zboží je v hodnotě 5.000,- Kč včetně DPH.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

Není-li objednané zboží skladem, dodavatel neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího elektronickou poštou (telefonicky), včetně lhůty dodání.

Zboží je zasíláno poštou (balík nebo balík na dobírku) nebo přepravní službou.

Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy.

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

VIII. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

Při uplatňování reklamace sepíše reklamační list a odešle e-mailem na hrako@hrako.cz nebo poštou na adresu dodavatele.
Dále je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy fakturu a aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace.

IX. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky, jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Údaje o kupujících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky kupujícího (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.